เสวนาวิชาการ

เสวนาวิชาการ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
  • จุดประสงค์ของกิจกรรม

จากสถานการณ์บ้านเมืองที่ผ่านมา มีเรื่องราวมากมายที่เราอยากให้ทุกคนมีความหวังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งร่วมทบทวนโครงสร้างมหานครกันใหม่อีกครั้ง ทีมงานเสวนาวิชาการจึงขอเชิญทุกคนมาร่วมรับฟังการเสวนาครั้งนี้จากวิทยากรมากความสามารถทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • กิจกรรมที่จัดขึ้น

การเสวนาและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้รับฟังเสวนา

  • วันและเวลาในการจัดกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 15.30 - 18.00 น.

  • ช่องทางการรับชม

Facebook Live (Law Chula Academic Conference)

@lawcuconference

Law Chula Academic Conference