Podcast

Podcast

I Hope U Hope Podcast พอดแคสต์ที่จะพาผู้ฟังทุกท่านมา raise awareness และ raise ความหวังให้กับเราทุกคน โดยอยากชวนผู้ฟังทุกท่านมาร่วมตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม พร้อมหาคำตอบไปพร้อมกันว่ากฎหมายจะสามารถคุ้มครองความหวังของพวกเราได้อย่างไร ผ่านมุมมองและแนวคิดของแขกรับเชิญจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และพลาดไม่ได้กับแขกรับเชิญสุดพิเศษ คุณไอติม พริษฐ์ วัชรสินธุ ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรา แล้วมาร่วมวาดความหวังนี้ไปด้วยกัน #ihopeuhope

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
  • จุดประสงค์ของกิจกรรม

เพื่อสร้างเสริมความตระหนักรู้ให้แก่บุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่นักเรียนและนักศึกษา ให้หันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม รวมทั้งมุ่งหวังว่าจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความหวัง แรงบันดาลใจ และแรงขับเคลื่อนในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป


  • กิจกรรมที่จัดขึ้น

รายการพอดแคสต์ (Podcast) โดยจัดให้มีการให้พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างนิสิตในคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและแขกรับเชิญจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในประเด็นที่หลากหลาย ทั้งในประเด็นเรื่องการศึกษาในคณะนิติศาสตร์ และปัญหาสังคมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พร้อมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัย

  • วันเวลาจัดกิจกรรม

2/11/64 EP.0 Hopefully or Fully Hope

  • พูดคุยเกี่ยวกับ “ความหวัง” เพื่อจุดประกายความหวังที่อยากให้เกิดขึ้นในสังคม

6/11/64 EP.1 คุณภาพชีวิตดี๊ดี

  • พูดคุยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของคนไทยว่าที่เป็นอยู่นั้นดีแล้วหรือ ทั้งรัฐและกฎหมายสามารถช่วยให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นได้อย่างไร พร้อมแนะแนวการศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13/11/64 EP.2 อ๊บอ๊บ ผมอยากเป็นกบนอกกะลา

  • พูดคุยเกี่ยวกับการศึกษาไทยที่ทำให้เด็กไทยเป็นเพียงกบในกะลา ทั้งในด้านหลักสูตร การกระจายทรัพยากร และแนวคิดการพัฒนาบุคคล พร้อมแนะแนวการศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

18/12/64 EP.3 Insight นิติ

  • พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่คนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเรียนนิติศาสตร์ รวมถึงการทำงานวิชาชีพกฎหมาย อาทิ เรียนกฎหมายต้องเนิร์ด อัยการเลื่อนไปเป็นผู้พิพากษาได้ ทั้งสอบถามถึงประเด็นการออกมามีส่วนร่วมทางการเมืองของเด็กนิติว่าสามารถทำได้หรือไม่ พร้อมแนะแนวการศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

25/12/64 EP.4 GENDER (IN) EQUALITY

  • พูดคุยถึงประเด็นทางเพศถึงมุมมองของสังคมต่อการยอมรับอัตลักษณ์ทางเพศ ความหลากหลายทางเพศ ไปจนถึงการสนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศผ่านกลไกของกฎหมาย เช่น สมรสเท่าเทียม รัฐธรรมนูญสีรุ้ง พร้อมแนะแนวการศึกษาต่อนิติศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1/1/65 EP.5 โครง-สร้าง-ใคร?

  • พูดคุยเกี่ยวกับโครงสร้างทางสังคม แนว informative โดยแบ่งการอธิบายออกเป็น 4 ทุน 5 ชนชั้นเพื่อให้ครอบคลุมทุกคนในสังคม ไปจนถึง safety net privileges ความเหลื่อมล้ำ การทุจริตคอรัปชั่น ที่เห็นได้ทั่วไปและฝังรากลึกในสังคมไทย พร้อมแนะแนวการศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

8/1/65 EP.6 Talk กะ Teen

  • พูดคุยกับพี่ไอติม พริษฐ์ วัชรสินธุถึงเรื่องอนาคตเด็กไทย โดยเฉพาะโลกหลังโควิดที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตเด็กไทยทุกคน ทั้งส่งผลให้มีเด็กหลายคนหลุดออกจากระบบการศึกษาไปเป็นจำนวนมาก พร้อมพูดคุยไปถึงเรื่องแนวคิด ค่านิยม สุขภาพจิต ปัญหาของเด็ก ๆ ในยุคสมัยนี้ที่ต้องเผชิญที่อยากให้ผู้ใหญ่นั้นรับฟัง และดูแลด้วยหัวใจ

LawChulaFest

Law Chula Fest

Law Chula Fest 2021 : I Hope, You Hope

@lawchulafest